Apie mus » Draugijos veikla

LPD veiklos tikslas – telkti LPD narius klinikinėms preriodontologijos problemoms spręsti.

 

LPD uždaviniai ir funkcijos:

 • Spręsti problemas susijusias su gydytojų periodontologų klinikine praktika bei teikti pasiūlymus kompetentingiems subjektams.
 • Dalyvauti ruošiant ir svarstant teisės aktų bei kitų norminių dokumentų projektus, reglamentuojančius gydytojų periodontologų ruošimą, gydytojų periodontologų kompetenciją, kvalifikacijos kėlimą ir kitais aktualiais klausimais.
 • Gilinti gydytojų periodontologų, gydytojų odontologų ir gydytojų odontologų specialistų periodontologines žinias ir įgūdžius, nagrinėjant periodontologinio gydymo problemas.
 • Rūpintis sistemingu gydytojų periodontologų kvalifikacijos kelimu, teikiant tai patvirtinančius dokumentus.
 • Skatinti naujų periodontologinių tyrimo bei gydymo metodų įdiegimą odontologijos praktikoje.
 • Organizuoti mokslines konferencijas, seminarus, pasitarimus ir kitus renginius savarankiškai bei drauge su kitomis institucijomis, organizacijomis bei asociacijomis.
 • Skelbti LPD narių mokslinius darbus ir pasiekimus, leisti konferencijų, seminarų bei kitų renginių medžiagą, rekomenduoti leidinius spaudai, juos recenzuoti, užsiimti kita leidybine veikla.
 • Dalyvauti gydytojų odontologų, gydytojų periodontologų ir gydytojų odontologų specialistų kvalifikacijos tobulinimo procese.
 • Bendradarbiauti su panašius veiklos tikslus turinčiomis Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių draugijomis, tarptautinėmis organizacijomis, tapti jų tikruoju ar asocijuotu nariu.
 • Spręsti aktualias sveikatos priežiūros problemas aktualias visuomenei bei svarbias pacientų teisių apsaugos sveikatos priežiūroje klausimais (Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo 3 str. 3d.).
 • Bendradarbiauti su nacionalinės sveikatos sistemos institucijomis ir dalyvauti sprendžiant visus su periodontologo praktika susijusius klausimus, deleguoti LPD narius į atitinkamas darbo grupes.

Lietuvos Periodontologų Draugija nuo 2018 metų yra pilnateisė EFP (European Federation of Periodontology) narė.